Select Page

Odlog šolanja

Ob prehodu otrok iz vrtca v šolo se staršem velikokrat porajajo vprašanja povezana z zrelostjo njihovih otrok na vstop v šolo. Le ta od njih namreč zahteva določeno mero telesne, osebnostne in intelektualne zrelosti.

V skladu s 46. členom zakona se lahko otroku pričetek šolanja v primeru ugotovitve, da ni pripravljen nanjo, na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto. Kljub načrtovanemu odlogu šolanja se morajo starši udeležiti vpisa v osnovno šolo.

Če starši oz. zdravstvena služba predlagajo odlog šolanja, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezen. Pripravljenost za vstop v šolo ugotavlja komisija, imenovana s strani ravnatelja šole. Sestavljajo jo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj (47. člen Zakona o osnovni šoli). Na odločitev komisije je možna pritožba.

Pripravljenost na vstop v šolo preko testiranja ugotavlja psiholog. Starši dobijo napotnico pri otrokovem pediatru.

Najmanj 3 mesece pred pričetkom šolanja šola staršem izda potrdilo o vpisu oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja. Starši o odlogu šolanja obvestijo tudi vrtec.

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj oz. dvomov se lahko obrnete na strokovne delavke vrtca oz. na svetovalno delavko.

VPIS IN PREPIS UČENCEV

Po 48. členu Zakona o osnovni šoli ima vsak otrok pravico do vpisa v osnovno šolo, ki ima sedež na območju, kjer otrok prebiva. Če otrok živi v šolskem okolišu neke osnovne šole, je to za njega matična šola in mu je dolžna zagotoviti učno mesto.

Zakon dopušča tudi možnost, da starši vpišejo otroka v osnovno šolo drugega šolskega okoliša. To lahko storijo le pod pogojem, da šola drugega šolskega okoliša s tem soglaša. Za starše šolskih novincev, ki otroka vpisujejo v prvi razred šole drugega šolskega okoliša, velja, da otroka vpišejo najprej v matično šolo, 14 dni od prvega vpisa pa vložijo prošnjo za prepis na osnovni šoli drugega šolskega okoliša, kamor želijo vpisati svojega otroka.

Starši imajo pravico vložiti prošnjo za prepis na drugo osnovno šolo tudi za svoje otroke v višjih razredih. Prav tako je potrebno vložiti prošnjo za prepis na osnovni šoli drugega šolskega okoliša. Postopek mora biti končan najkasneje 15 dni pred začetkom novega šolskega leta. Vloge za prepis v višjih razredih je potrebno oddati najkasneje do 15. julija. O ugoditvi prepisa odloči osnovna šola drugega šolskega okoliša, ne pa matična osnovna šola.

Kadar se učenec preseli iz enega šolskega okoliša v okoliš druge osnovne šole, za prešolanje ni potrebno vlagati prošnje, saj s preselitvijo otrok dobi pravico do vpisa v šolo, ki ima sedež na območju, kamor se je otrok preselil. Zaradi lažje organizacije dela je potrebno šolo samo obvestiti o preselitvi in prešolanju. Če pa želi dokončati šolanje na šoli, na kateri je vpisan, ima to pravico.

Dostopnost