Select Page

KIJZ – Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Podgora Kuteževo
Naslov: Kuteževo 2f
Pošta: 6250 ILIRSKA BISTRICA
Telefon: 05 71 48 162
Faks:  /
Elektronski naslov: os.podgora@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Mirjam Vrh, ravnateljica šole
Datum objave kataloga: 1. 02. 2017
Datum zadnje spremembe:  6. 2. 2017
Katalog je dostopen na spletu: (povezava)
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Vnesete organigram  ali ustvarite povezavo z organigramom na vaši spletni strani!

Seznam notranjih organizacijskih enot:

– zavod ima naslednjo notranjo organizacijsko enoto:

Enota 1: Vrtec pri šoli
Naziv in naslov: OŠ Podgora Kuteževo
Telefon: 05 71 48 162
Telefon dislociranega oddelka: Kuteževo 2f
Elektronski naslov: os.podgora@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Alenka Rutar, univ. dipl. pedagoginja
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Mirjam Vrh
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
Elektronski naslov: mirjam.vrh@guest.arnes.si
Poštni naslov: Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica
Službena telefonska številka: 05 7148162
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda Akt o ustanovitvi zavoda (povezava), dopolnitve v aprilu 2010 (U.I.RS, št.37/2010)
Splošni akti zavoda:

 • Hišni red
 • Pravila VVO k hišnemu redu OŠ Podgora
 • Pravila šolskega reda
 • Vzgojni načrt
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Pravila o delovanju šolskega sklada
 • Poslovnik sveta šole
 • Pravilnik o pečatih
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o popisu OŠ Podgora
 • Kodeks ravnanja zaposlenih
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Podgora
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih substanc
č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih
dokumenti po vsebinskih sklopih

 • Letni delovni načrt šole
 • Letni delovni načrt vrtca
 • Poročilo o delu zavoda

Dokumenti so dostopni na spletni strani šole v zavihku Dokumenti

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:

 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo
 • Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja vrtca/šole
 • Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
 • Izdaja potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke 
Informacija o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke  povezava

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

 •  dostop preko spletne strani;
 •  prošnja za  »fizični« dostop v okviru uradnih ur tajništva oz. po predhodnem dogovoru.

 

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

 

Podpis ravnateljice

 

Mirjam Vrh, univ. dipl. pedagog

Dostopnost